ถ่วงน้ำหนัก WCCI

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

ถ่วงน้ำหนัก WCCI

Asst. Prof. Dr. Youdthachai Lertworaprachaya

Education:

2020 Ph.D., Informatics, De Montfort University, United Kingdom

1996 M.S., Applied Statistics (Operation Research), National Institute of Development

1985 B.S., Mathematics, Ramkhamhaeng University, Thailand

Research Area:

 • Interval-valued fuzzy decision trees
 • Type-2 fuzzy time series
 • Decision support system
 • Database system design

Course Teaching:

 • Database System
 • System Analysis and Design
 • Information System Project Management
 • Intelligent Information System
 • Decision support system

Work experience

2020 -2020 Board of Director, Faculty of Business Administration, Rajamangala University of

Technology Thanyaburi, Pathumthani

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

2020 – 2020 Research Committee, Doctorate Program, Rajamangala University of Technology

2020 – 2020 Head of Information Systems, Business Rajamangala University of Technology

2004 – Assistant Professor, Information System Department, Rajamangala University of

Technology Thanyaburi, Pathumthani

2002 – 2006 Head of Research and Evaluation, Faculty of Business Administration,

Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathumthani

1996 – Lecturer, Rajamangala University of Technology, Pathumthani

1994 – 1995 Head of Information and International Relations Division, Rajamangala Institute of

Technology Southern Campus Songkhla

1986 – 1995 Instructor at College of Technology and Vocational Education; Southern

Songkhla Technical Campus

Selected Publications

1. ยุทธชัย เลิศวรปรัชญ์ (2543) “ การศึกษาการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2543, วารสารออนไลน์, vol. 4, http://www.bus.rmutt.ac.th/htdocs/public_html/vloume4/YUTACHAI.DOC, กรกฎาคม – ธันวาคม.

2. Y. Lertworaprachaya, Y. Yang and R. John, “Interval-valued fuzzy decision trees”, WCCI 2020 IEEE World Congress on Computational Intelligence, CCIB, Barcelona, Spain, pp.2070-2076, 2020.

3. Y. Lertworaprachaya and Y. Yang, “Optimal perimeter of neighbourhood in fuzzy decision tree”, IADIS European Conference Data Mining 2020, Freiburg, Germany, pp.117-121, 2020

4. Y. Lertworaprachaya, Y. Yang and R. John, “High-order type-2 fuzzy time series”, Proceeding of the

2020 International Conference Soft Computing and Pattern Recognition, Cergy Pontoise-Paris, France, pp.363-368, 2020

5.ยุทธชัย เลิศวรปรัชญ์ (2558), “การพยากรณ์อนุกรมเวลาแบบฟัชชี่ไทพ์ทูลำดับสูงด้วยการถ่วงน้ำหนัก (Weighted High-Order Type -2 Fuzzy Time Series for Forecasting)”, Joint Conference on ACTIS & NCOBA 2020 2020 International Conference on ACTIS The 8th National Conference on ACTIS The 1st National Conference on NCOBA, January 30-31 ,2558.

6.K. Kamprom, Y. Lertworaprachaya and C. Lertwongsatien, “Review of Knowledge Management Systems Adoption Models at Individual Level”, การประชุมวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2020 (RTBEC 2020) คณะ บริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี, ปีที่ 3 30-31 พฤษภาคม 2559 หน้า 133-146.

7.ยุทธชัย เลิศวรปรัชญ์ (2559), “CDIO Framework Implementation in Business Computer Program”, The 2020 12th International CDIO Conference Turku University of Applied Sciences, 12-16 มิถุนายน 2559 ณ เมืองตุรกู ประเทศฟินแลนด์.

1.Y. Lertworaprachaya, Y. Yang and R. John, “Interval-valued fuzzy decision trees with Optimal neighbourhood perimeter”, Apple Soft Computing, Science Direct, Vol. 24. pp.851-866, 2020. 2. R. Pinrattananont, Y. Lertworaprachaya and C. Lertwongsatien, “An Integrated Model of Strategic IT Alignment and IS Capabilities for Contribution Organization Performance”, IMPACT:International Journal of Research in Business Management (IMPACT: IJRBM), Vol. 4, Issue 10, Oct 2020, pp.71-82, 2020.

3. R. Pinrattananont, Y. Lertworaprachaya and C. Lertwongsatien, “Trategic IT Alignment and Resourced View: Mixed Model for Organization Performance”, IJER © Serials Publications, 13(3), pp.1109-1130, 2020.

4. K. Kamprom, Y. Lertworaprachaya and C. Lertwongsatien, “Factor Influencing the Use of Knowledge Management Systems: A Case Study of the Manufacturing and Service Sectors in Thailand”, Vol.15, Issue 15, pp.413-431, 2020.

ถ่วงน้ำหนัก WCCI

Asst. Prof. Dr. Youdthachai Lertworaprachaya

Education:

2020 Ph.D., Informatics, De Montfort University, United Kingdom

1996 M.S., Applied Statistics (Operation Research), National Institute of Development

1985 B.S., Mathematics, Ramkhamhaeng University, Thailand

Research Area:

 • Interval-valued fuzzy decision trees
 • Type-2 fuzzy time series
 • Decision support system
 • Database system design

Course Teaching:

 • Database System
 • System Analysis and Design
 • Information System Project Management
 • Intelligent Information System
 • Decision support system

Work experience

2020 -2020 Board of Director, Faculty of Business Administration, Rajamangala University of

Technology Thanyaburi, Pathumthani

2020 – 2020 Research Committee, Doctorate Program, Rajamangala University of Technology

2020 – 2020 Head of Information Systems, Business Rajamangala University of Technology

2004 – Assistant Professor, Information System Department, Rajamangala University of

Technology Thanyaburi, Pathumthani

2002 – 2006 Head of Research and Evaluation, Faculty of Business Administration,

Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathumthani

1996 – Lecturer, Rajamangala University of Technology, Pathumthani

1994 – 1995 Head of Information and International Relations Division, Rajamangala Institute of

Technology Southern Campus Songkhla

1986 – 1995 Instructor at College of Technology and Vocational Education; Southern

Songkhla Technical Campus

Selected Publications

1. ยุทธชัย เลิศวรปรัชญ์ (2543) “ การศึกษาการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2543, วารสารออนไลน์, vol. 4, http://www.bus.rmutt.ac.th/htdocs/public_html/vloume4/YUTACHAI.DOC, กรกฎาคม – ธันวาคม.

2. Y. Lertworaprachaya, Y. Yang and R. John, “Interval-valued fuzzy decision trees”, WCCI 2020 IEEE World Congress on Computational Intelligence, CCIB, Barcelona, Spain, pp.2070-2076, 2020.

3. Y. Lertworaprachaya and Y. Yang, “Optimal perimeter of neighbourhood in fuzzy decision tree”, IADIS European Conference Data Mining 2020, Freiburg, Germany, pp.117-121, 2020

4. Y. Lertworaprachaya, Y. Yang and R. John, “High-order type-2 fuzzy time series”, Proceeding of the

2020 International Conference Soft Computing and Pattern Recognition, Cergy Pontoise-Paris, France, pp.363-368, 2020

5.ยุทธชัย เลิศวรปรัชญ์ (2558), “การพยากรณ์อนุกรมเวลาแบบฟัชชี่ไทพ์ทูลำดับสูงด้วยการถ่วงน้ำหนัก (Weighted High-Order Type -2 Fuzzy Time Series for Forecasting)”, Joint Conference on ACTIS & NCOBA 2020 2020 International Conference on ACTIS The 8th National Conference on ACTIS The 1st National Conference on NCOBA, January 30-31 ,2558.

6.K. Kamprom, Y. Lertworaprachaya and C. Lertwongsatien, “Review of Knowledge Management Systems Adoption Models at Individual Level”, การประชุมวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2020 (RTBEC 2020) คณะ บริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี, ปีที่ 3 30-31 พฤษภาคม 2559 หน้า 133-146.

7.ยุทธชัย เลิศวรปรัชญ์ (2559), “CDIO Framework Implementation in Business Computer Program”, The 2020 12th International CDIO Conference Turku University of Applied Sciences, 12-16 มิถุนายน 2559 ณ เมืองตุรกู ประเทศฟินแลนด์.

1.Y. Lertworaprachaya, Y. Yang and R. John, “Interval-valued fuzzy decision trees with Optimal neighbourhood perimeter”, Apple Soft Computing, Science Direct, Vol. 24. pp.851-866, 2020. 2. R. Pinrattananont, Y. Lertworaprachaya and C. Lertwongsatien, “An Integrated Model of Strategic IT Alignment and IS Capabilities for Contribution Organization Performance”, IMPACT:International Journal of Research in Business Management (IMPACT: IJRBM), Vol. 4, Issue 10, Oct 2020, pp.71-82, 2020.

3. R. Pinrattananont, Y. Lertworaprachaya and C. Lertwongsatien, “Trategic IT Alignment and Resourced View: Mixed Model for Organization Performance”, IJER © Serials Publications, 13(3), pp.1109-1130, 2020.

4. K. Kamprom, Y. Lertworaprachaya and C. Lertwongsatien, “Factor Influencing the Use of Knowledge Management Systems: A Case Study of the Manufacturing and Service Sectors in Thailand”, Vol.15, Issue 15, pp.413-431, 2020.

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

การลงทุนในตัวเลือกไบนารี
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: