ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนและการค้า

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แบบฝึกหัดบทที่ 10

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แบบฝึกหัดบทที่ 9

2. จงยกตัวอย่างผู้ใช้สารสนเทศทางการบัญชีภายนอกองค์กรมาสัก 2 ตัวอย่าง
ตอบ ตัวอย่างเช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ ประกอบด้วยลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นทุน ธนาคาร คู่แข่งขัน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร เป็นต้น

3. หากท่านดำเนินธุรกิจร้านมินิมาร์ทแห่งหนึ่ง ท่านเลือกที่จะติดตั้งใช้งานระบบสารสนเทศทางการบัญชีหรือไม่ อย่างไร

4. หาก ธุรกิจแห่งหนึ่งมีการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ได้รับการประกันความถูก ต้องของข้อมูล ท่านคิดว่าธุรกิจนั้นจะได้รับประโยชน์อย่างไร
ตอบ 1. ช่วยให้ธุรกิจทราบกำไรขาดทุนที่แท้จริง
2. ช่วยให้ธุรกิจทราบฐานะทางการเงินของกิจการ
3. เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการหาแหล่งเงินทุนของธุรกิจ
4. เป็นเครื่องมือในการเสียภาษี
5. ช่วยในการวางแผนธุรกิจ
6. ช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

5. ท่านคิดว่าเอกสารทางการบัญชีของระบบประมวลผลด้วยมือ และแฟ้มข้อมูลของระบบประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

7. จงอธิบายแนวโน้มของระบบสารสนเทศทางการบัญชีในอนาคต
ตอบ ในอนาคตของระบบสารสนเทศทางการบัญชีจะเน้นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีร่วมกับโปรแกรมการวางแผนทรัพยากรองค์การ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงข้อมูลภายใต้โซ่คุณค่าและโซ่อุปทานเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังสามารถนำสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้ร่วมกับระบบข้อมูลอื่น เช่น ระบบสารสนเทศทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางการเงิน และระบบสารสนเทศขององค์การคู่ค้า เป็นต้น

8. หาก ธุรกิจมีการเสนองบการเงิน ซึ่งมีการนำเสนอข้อมูลด้านการวิเคราะห์อัตราส่วนเพิ่มเติมด้วยจะถือเป็น รายงานทางเงินหรือรายงานทางการบริหาร
ตอบ รายงานทางการบริหาร

9. การเชื่อมโยงข้อมูลภายในธุรกิจจะได้รับข้อมูลจากระบบงานใดบ้าง
ตอบ 1. ระบบสารสนเทศทางการผลิต
2. ระบบสารสนเทศทางการตลาด
3. ระบบสารสนเทศทางการเงิน
4. ระบบสารสนเทศทางการเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
5. ผู้จัดการงานบัญชี
6. ผู้ใช้รายงาน

สรุปบทที่ 10

สรุปบทที่ 9

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แบบฝึดหัดบทที่ 8

สรุปบทที่ 8

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แบบฝึกหัดบทที่ 7

กิจกรรมที่สำคัญของการจัดการ Logistics หรือที่เรียกว่า “RIMS”
1. การจัดการความสัมพันธ์ ( Relation Management) เป็นการจัดการความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า ก็คือ เป็นการจัดความปฏิสัมพันธ์ของกิจกรรมที่อยู่แวดล้อมอยู่ในบริเวณของ Logistics ซึ่งอาจได้แก่
ก. การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Management : (CRM) Logistics จะต้องมี ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ทั้งที่เป็นลูกค้าโดยตรง ( Direct Customers) และลูกค้าทางอ้อม ( Indirect Customers) คือลูกค้าของลูกค้า
ข. การจัดการในเครือข่ายมูลค่าเพิ่ม ( Suppliers Value) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ Logistics เช่น การจัดหาสินค้า , การเก็บสินค้า (Storage) ฯลฯ
ค. การจัดการเกี่ยวกับการผลิต ( Manufacturing Management)
ง. การจัดการเกี่ยวกับการกระจายสินค้า ( Distribution Management) ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ Packaging คือ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Packaging Desire
จ. ผู้ให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ( Multimodal Transport) ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการของการขนส่ง และจะรวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ Cargoes Clearing ซึ่งรวมถึงพิธีการศุลกากร , กิจกรรมที่เกี่ยวกับกฎหมายและการค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
ฉ. ผู้ให้บริการเครือข่าย Information Technology Network เช่น ผู้ให้บริการ Web Site เพื่อธุรกิจ
ช. ผู้ให้บริการในการจัดซื้อ-จัดหา และหรือ ผู้ให้บริการ Vender Management ในรูปแบบต่างๆ

2 การนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ทางการตลาดเป็นการส่งเสริมองค์ประกอบใดทางการตลาด
ตอบ 1. การโฆษณา ( advertising)
2. การส่งเสริมการขาย ( sales promotion)
3. การขายโดยพนักงานขาย ( personal selling)
4. การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ ( publicity and public relations)
5. การตลาดทางตรง ( direct marketing)

ตอบ ลักษณะของกิจกรรมทางการตลาดเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าระยะยาวได้นั้นจะต้องมีลักษณะดังนี้คือ
1 จะต้องเป็นลักษณะการสื่อสารแบบตัวต่อตัวอย่างเป็นกันเอง
2 จะต้องส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าในระยะยาว มากกว่าที่จะเป็นการหวังผลยอดขายในระยะสั้น
3 จะต้องเป็นการสื่อสารแบบสองทางและสร้างโอกาสให้ลูกค้าตอบกลับมายังบริษัท
4 กิจกรรมทางการตลาดที่ใช้จะต้องสร้างประโยชน์ให้ทั้งฝ่ายบริษัทและกับลูกค้า

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

4 จงอธิบายแนวทางการใช้สารสนเทศทางการตลาดสำหรับการเลือกคุณค่า การจัดหาคุณค่าและการสื่อสารคุณค่า
ตอบ การตลาด ( marketing) เป็นหน้าที่สำคัญทางธุรกิจเนื่องจากหน่วยงานด้านการตลาดจะรับผิดชอบในการกระจายสินค้าและบริการไปสู่ลูกค้า ตั้งแต่การศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ การวางแผนและการสร้างความต้องการ ตลอดจนส่งเสริมการขายจนกระทั้งสินค้าถึงมือลูกค้า ปกติการตัดสินใจทางการตลาดจะเกี่ยวข้องกับการจัดส่วนประสมทางการตลาด ( marketing mix) หรือ ส่วนประกอบที่ทำให้การดำเนินงานทางการตลาดประสบความสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ( product) ราคา ( price) สถานที่ ( place) และการโฆษณา ( promotion) หรือที่เรียกว่า 4Ps โดยสารสนเทศที่นักการตลาดต้องการในการวิเคราะห์ วางแผน ตรวจสอบ และควบคุมให้แผนการตลาดเป็นไปตามที่ต้องการมาจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้
1. การปฏิบัติงาน ( operations) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงยอดขายและการดำเนินงานด้านการตลาดตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยข้อมูลการปฏิบัติงานจะเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ช่วยในการตรวจสอบ ควบคุม และวางแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในอนาคต
2. การวิจัยตลาด ( marketing research) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด โดยเฉพาะพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ โดยนักการตลาดจะทำการวิจัยบนสมมติฐานและการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ปกติข้อมูลในการวิจัยตลาดจะได้มาจากการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ เช่น การสังเกตการสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม การวิจัยตลาดช่วยผู้บริหารในการวางแผนและการตัดสินใจทางการตลาด แต่อาจมีข้อจำกัดของความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในการอธิบายพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
3. คู่แข่ง ( competitor) คำกล่าวที่ว่า “รู้เขารู้เรา รอบร้อยครั้งชนะทั้งร้อยครั้ง” แสดงความสำคัญที่ธุรกิจต้องมีความเข้าใจในคู่แข่งขันทั้งด้านจำนวนและศักยภาพ โดยข้อมูลจากการดำเนินงาน ของคู่แข่งขันช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนการตลาดอย่างเหมาะสม ปกติข้อมูลจากคู่แข่งขันจะมีลักษณะไม่มีโครงสร้าง ไม่เป็นทางการ และมีแหล่งที่มีไม่ชัดเจน เช่น การทดลองใช้สินค้าหรือบริการ การสัมภาษณ์ลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย การติดตามข้อมูลในตลาด และข้อมูลจากสื่อสารมวลชน เป็นต้น
4. กลยุทธ์ขององค์การ ( corporate strategy) เป็นข้อมูลสำคัญทางการตลาด เนื่องจากกลยุทธ์จะเป็นเครื่องกำหนดแนวทางปฏิบัติของธุรกิจ และเป็นฐานในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดขององค์การ
5. ข้อมูลภายนอก ( external data) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสหรืออุปสรรคของธุรกิจ โดยทำให้ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้าขยายหรือหดตัว ตลอดจนสร้างคู่แข่งขันใหม่หรือ เปลี่ยนขั้นตอนและรูปแบบในการดำเนินงาน
ที่มา นุชนาฏ .(2552).http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=472.0

ตอบ ระบบสารสนเทศทางการขาย คือ ระบบที่พัฒนาขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะทราบยอดขายของธุรกิจในช่วงเวลาหนึ่ง โดยจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศอื่น เช่น ระบบสารสนเทศทางการผลิตในส่วนของข้อมูลสินค้าคงคลังและข้อมูลอื่น ๆ ทางการผลิต ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในส่วนประวัติการซื้อและรับชำระเงินของลูกค้า ระบบโลจิสติกส์ ในส่วนการรับสินค้าขาเข้า และการส่งสินค้าขาออก เป็นต้น ซึ่งต้องมีการประมวลผลใบสั่งขาย และการออกรายงานการขายเพื่อใช้ในการตัดสินใจต่อไป

6 จงอธิบายวัตถุประสงค์ของการใช้โปรแกรมการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
ตอบ 1 เพื่อช่วยให้ประสิทธิภาพ การขายเพิ่มขึ้น
2 เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้สามารถครองใจลูกค้ามากขึ้น
3 เพื่อสามารถนำไปขยายตลาดสำหรับลูกค้าใหม่ได้อีกด้วย
4 เพื่อมีส่วนในการบริหารจัดการการทำงานของพนักงานขาย การแบ่งเกรดลูกค้า อะไรบ้างที่ลูกค้าชอบ/ไม่ชอบ หรือ แม้แต่การวิเคราะห์สื่อโฆษณา ที่ใช้ว่าได้ผลหรือไม่ , มีคู่แข่งเป็นใครบ้าง , พนักงานขายเข้าไปพูดคุยอะไรกับลูกค้าบ้าง , ลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามเรื่องสินค้าหรือบริการตัวไหนเป็นพิเศษ , ฯลฯ
5 เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แบบโชว์เบอร์เพื่อเก็บหมายเลขโทรศัพท์ และ สามารถเชื่อมโยงการสืบค้นข้อมูลประวัติลูกค้ากรณีที่มีการโทรศัพท์เข้า

ตอบ 1. ระบบการขายอัตโนมัติ ประกอบด้วย
– ระบบขายโดยผ่านโทรศัพท์ตอบรับ เพื่อให้บริการแบบ Proactive ในลักษณะ Telesale
– ระบบพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ ( E-Commerce) เพื่อทำการขายแบบ Up-Saleing หรือ Cross-Saleing
– ระบบงานสนามด้านการขาย ได้แก่ Wireless Application สำหรับการขายปลีกและตัวแทนจำหน่ายสามารถเรียกดูข้อมูลลูกค้าได้ทันทีขณะติดต่อ จะเพิ่มโอกาสในการขายให้สูงขึ้น
2. ระบบบริการลูกค้า ( Call Center) ประกอบด้วย ระบบการให้บริการในด้านโทรศัพท์ตอบรับ ( Interactive Voice Response: IVR) ด้านเว็บไซต์ ด้านสนามและข่าวสารต่าง ๆ
3. ระบบการตลาดอัตโนมัติ ประกอบด้วย ระบบย่อยด้านการจัดการด้านรณรงค์ต่าง ๆ ด้านการแข่งขัน ด้านเครื่องมือที่จะช่วยการวิเคราะห์ข้อมูล และวิเคราะห์ธุรกิจ
4. Data Warehouse และเครื่องมือจัดการข้อมูล เป็นระบบสำคัญในการจัดการข้อมูลที่ละเอียดของ CRM ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ข้อมูลภายในมีที่มาจาก 2 แหล่ง คือ

2) ข้อมูลภายนอกได้แก่ Web Telephone Directory เป็นต้น

ตอบ ปัจจุบันมีการจัดร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่โดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเลือกซื้อสินค้า การตรวจสอบและรับชำระค่าสินค้า ซึ่งเป็นการลดกระบวนการซื้อและลดระยะเวลาการรอคอย ในบางครั้งยังอาจลดจำนวนพนักงานขาย หรือไม่ต้องใช้พนักงานขายเลยก็อาจเป็นได้ Turbanetal. ได้ยกตัวอย่างนวัตกรรมร้านค้าปลีกดังนี้
2.1 มีการจัดหาเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งแบบมือถือไร้สายไว้ในร้าน เพื่อให้ลูกค้าใช้เลือกสินค้าที่ต้องการพร้อมทั้งแสดงรายละเอียดสินค้า รวมทั้งเงื่อนไขการให้บริการด้านการบำรุงรักษาสินค้าลูกค้าสามารถดำเนินการซื้อสินค้าทันทีที่ต้องการโดยใช้สมาร์ตการ์ด หรือบัตรเครดิตและทำการส่งรายการซื้อไปยังที่แคชเชียร์เพื่อดำเนินการรับชำระเงิน เมื่อลูกค้าเดินมาถึงจุดรับชำระเงินกู้สามารถรับใบเสร็จรับเงินและสินค้าที่ถูกบรรจุใส่ถุงเรียบร้อย
2.2 ร้านค้าแบบคิออส ( kiosk) มีการจัดหาคอมพิวเตอร์แบบมือถือสำหรับลูกค้าค้นหาข้อมูลสินค้าภายในร้าน หรือแม้แต่การเปรียบเทียบราคาสินค้ากับคู่แข่งขัน บางร้านอาจจัดหาอินเทอร์เน็ตให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าได้ด้วย
2.3 มีการติดตั้งระบบวีดีทัศน์ภายในร้านค้า สำหรับนับจำนวนลูกค้าและติดตามรอยลูกค้าที่กำลังเลือกซื้อสินค้าภายในร้านค้าโดยมุ่งเน้นถึงการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของลูกค้ามากกว่าการรักษาความปลอดภัยในร้านค้าข้อมูลที่รวบรวมได้จะถูกนำมาใช้ร่วมกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการออกแบบร้านค้าและการส่งเสริมการขายภายในร้าน รวมทั้งการตัดสินใจด้านการจัดหาพนักงานบริการลูกค้าภายในร้านในเวลาที่มีลูกค้าปริมาณมากด้วย
2.4 บางร้านค้าที่มีระบบการรับชำระเงินโดยใช้เช็คก็อาจติดตั้งระบบบันทึกการรับเช็ค เมื่อลูกค้าเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ยื่นแบบฟอร์มเปล่าขอเช็คให้พนักงานรับเงินเพื่อจับคู่กับข้อมูลการซื้อของลูกค้าในเครื่องบันทึกรับเงินสดอัตโนมัติ ระบบจะพิมพ์ชื่อผู้ถูกสั่งจ่าย พร้อมทั้งจำนวนเงินจ่ายค่าสินค้าลงบนเช็คและส่งให้ลูกค้าลงนามในตั๋วเงินจ่าย จากนั้นระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของการรับเงินและหักบัญชีธนาคารของลูกค้าทันทีก่อนที่ลูกค้าจะออกจากร้านพร้อมสินค้าในมือ
2.5 มีร้านค้าปลีกจำนวนหนึ่ง ได้ติดตั้งเครื่องรับชำระค่าสินค้าอัตโนมัติภายในร้านค้า ให้ลูกค้าทำการชำระค่าซื้อสินค้าด้วยตนเอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดภาระการจ่ายเงินเดือนพนักงานอีกทั้งยังทำให้ลูกค้ามีความสุขมากขึ้น เช่น มีการใช้เครื่องกราดตรวจแบบยู ( U-Scan) ภายในร้านคิออส และซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่ง

รวมคำศัพท์ในวงการตลาด Forex

สำหรับคำศัพท์ที่ใช้ในตลาดฟอเร็กซ์ ค่อนข้างจะมีเยอะมากทีเดียว ซึ่งคำศัพท์ที่ใช้ หรือเห็นกันบ่อยๆมีตัวไหนบ้าง ไปดูกันได้เลยครับ

– AC AC ย่อมาจาก Accelerator/Decelerator Oscillator และเป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการระบุโอกาสการซื้อหรือขาย ตัวบ่งชี้ประกอบด้วยเป็นเส้นศูนย์และแท่งเขียว/แดงที่แสดงบนกราฟ: แท่งเขียวเหนือเส้นศูนย์จะเป็นสัญญาณซื้อในขณะที่สัญญาณขายจะแสดงโดยแท่งสีแดงจะอยู่ด้านล่างเส้นศูนย์

-Account currency สกุลเงินในบัญชีทั้งหมดซึ่งมีการดำเนินการฝาก/ถอน

– Accumulation/Distribution Indicator ตัวบ่งชี้ A/D (Accumulation/Distribution) แสดงความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาขาขึ้นทั้งหมดถึงจุดปิด (สะสม), และการเคลื่อนไหวขาลงของราคาทั้งหมด (กระจาย) โดยเวลาปิดระหว่างช่วงเวลาที่แน่นอน ตัวบ่งชี้นี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินว่าตลาดถูกควบคุมโดยผู้ซื้อ (สะสม) หรือขาย (กระจาย)

– Affiliate Website เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับที่อื่เพื่อให้ค่าคอมมิชชั่นสำหรับลูกค้า นอกจากเว็บมาสเตอร์, บุคคลเช่นบล็อกเกอร์สามารถเป็นพันธมิตรเว็บไซต์

– Algorithmic Trading คำที่หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับเวลา, ราคา และปริมาณของตลาดในทางคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ชั้นสูงและใช้กันอย่างแพร่หลายโดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงและธนาคารเพื่อลดผลกระทบความเสี่ยงและตลาด การเทรดขนาดใหญ่จะแบ่งเป็นการเทรดเล็ก ๆ และการเทรดจะดำเนินการโดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับข้อมูล

– Alligator ตัวบ่งชี้ Alligator เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ทำกำไรและมันคือการรวมกันของเส้นสมดุล (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) ที่ใช้รูปทรงเรขาคณิตเป็นเศษส่วนและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เชิงเส้นเพื่อส่งสัญญาณเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ เมื่อเทรนด์ใหม่กำลังจะเริ่มต้นที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเริ่มต้นที่จะเกิดสัญญาณการกลับตัวไปในทิศทางที่แตกต่างกัน สัญญาณหลักแสดงให้เห็นจระเข้มีความแข็งแรงของแนวโน้มมีการเตรียมการสำหรับการเข้าสู่ตลาดการเข้าที่เกิดขึ้นจริงและ Stop Loss

– Alpha Capture อัลฟ่าหมายถึงส่วนหนึ่งของความเสี่ยงของหุ้นและผลตอบแทนซึ่งเป็นส่วนที่เป็นหุ้นรายบุคคลเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม การจับอัลฟาคือการเทรดสเปรดระหว่างหุ้นในอนาคตและดัชนีหุ้นในอนาคต
Annual Interest Rate อัตราดอกเบี้ยเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่จ่ายสำหรับการใช้เงินที่ยืม อัตราดอกเบี้ยมักจะแสดงในแง่ของอัตราร้อยละต่อปี

– APEC รูปแบบสั้นสำหรับกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกรวมถึง 21 ประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการค้าเสรีและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

– Arbitrage การกระทำของการได้กำไรจากการปรับฐานของราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่แตกต่างในหลักทรัพย์ที่คล้ายกันและในตลาดที่แตกต่างกันโดยการใช้ตำแหน่งในตลาดและตำแหน่งชดเชยอื่น ตำแหน่งสามารถปิดการทำกำไรออกมาเป็นราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่กลับเข้ามาในเส้น (เช่นหุ้นและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถเป็นราคาที่แตกต่างกันและที่ถูกกว่าสามารถซื้อและขายให้กับตลาดโดยมีราคาสูงขึ้น)

– Ask Price ราคา Ask คือราคาในตลาดสำหรับเทรดดอร์ที่จะซื้อสกุลเงินดังที่แสดงไว้อยู่ทางด้านขวามือของราคา (เช่น EUR/USD 1.1965/68 แสดงให้เห็นว่า 1 ยูโรสามารถซื้อ 1.1968 USD) มันจะเรียกว่าราคาเสนอซื้อ

– Asset Management บางครั้งยังใช้เป็นคำพ้องสำหรับการจัดการกองทุนมันเป็นฟังก์ชั่นการควบคุมสินทรัพย์และหนี้สิน (การอ้างสิทธิ์ทางการเงินทั้งหมด หนี้หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับหรือเกิดขึ้นโดยองค์กรหรือบุคคล) เพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด

– Associated Person คำสั่งซื้อข้อเรียกร้อง AP กองทุนของลูกค้าและลูกค้าหรือคนที่กำกับดูแลบุคคลที่อยู่ในความดูแลของการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและทำหน้าที่ในนามของโบรกเกอร์แนะนำให้คำปรึกษาในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ค่าคอมมิชชั่นของร้านค้าหรือผู้ประกอบการ

– Aussie ภาษาตลาดสำหรับเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

– Authorized Dealer สถาบันการเงินที่มีการควบคุมหรือดีลเลอร์ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

– Automated Trading หรือที่เรียกว่าอัลกอริทึมการซื้อขายถูกใช้เพื่อแบ่งการซื้อขายขนาดใหญ่เป็นการซื้อขายขนาดเล็กเพื่อจัดการผลกระทบต่อตลาดและความเสี่ยง การซื้อขายอัตโนมัติหมายถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขณะเข้าสู่คำสั่งซื้อขาย จะใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (อัลกอริทึม) สำหรับการตัดสินใจและดำเนินการทำธุรกรรมในตลาดการเงิน มันเป็นอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์ที่ตัดสินใจในแง่มุมของการสั่งซื้อ เช่น เวลา, ราคาหรือปริมาณส่วนใหญ่โดยไม่มีการแทรกแซงของมนุษย์

– Average Directional Index (ADX) แสดงให้เห็นพลังแนวโน้มในชุดของราคาของตราสารทางการเงินแสดงให้เห็นแนวโน้มขึ้นหรือลงของพวกเขา มันจะช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและการตัดสินใจซื้อขาย ADX เป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าสมัยที่แสดงให้เห็นความแข็งแรงแนวโน้มเท่านั้น แต่ไม่มีทิศทางแนวโน้มและช่วงระหว่าง 0 และ 100 (กับการอ่านสูงกว่า 50 แสดงให้เห็นแนวโน้มที่แข็งแกร่งมาก)

– Average Hourly Earnings ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่ประเมินระดับอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นโดยทุกภาคส่วนทางเศรษฐกิจ (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเกษตร) เมื่อค่าจ้างมีการจ่ายเงินให้กับพนักงาน เนื่องจากการเพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงานหมายถึงและการเพิ่มขึ้นของการบริโภคของภาคเอกชนในตัว, รายได้เฉลี่ยรายชั่วโมงเป็นตัวชี้วัดชั้นนำของค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค

– Average True Range ATR เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับความผันผวนของราคาโดยไม่ต้อแสดงให้เห็นแนวโน้มราคาจริง การคำนวณจะขึ้นอยู่กับช่วงสูงต่ำของการซื้อขายของวันและการขยาย ATR ช่วงนี้กับราคาปิดของเมื่อวานนี้ถ้ามันอยู่นอกช่วงของวันนี้

– Awesome Oscillator AO เป็น 34 แถบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กราฟแสดงโมเมนตัมของตลาดของจำนวนระยะเวลาล่าสุดเมื่อเทียบกับโมเมนตัมเป็นจำนวนมากของรอบระยะเวลาก่อนหน้านี้ มันแสดงให้เห็นสถานการณ์ของตลาดในปัจจุบันเมื่อเทียบกับโมเมนตัมของระยะเวลาที่ยาวนานและช่วยให้เทรดเดอร์มีการตัดสินใจซื้อหรือขาย

– Backwardation สถานะ backwardation เกิดขึ้นเมื่อราคาปัจจุบันของสินค้าโภคภัณฑ์มีค่าสูงกว่าราคาที่คาดการณ์ล่วงหน้า (ราคาที่ตกลงกันโดยขายและผู้ซื้อสินทรัพย์) ปัจจัยที่จะนำไปสู่ backwardation เช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลอย่างร้ายแรงต่อทั้งราคาในปัจจุบันและที่คาดการณ์ไว้

– Bank Rate อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลาง (เช่นธนาคารที่มีการกำกับดูแลที่สำคัญของระบบการเงินของประเทศ) ให้กู้ยืมเงินแก่ระบบธนาคารในประเทศ

– Bar Chart/Graph หรือที่เรียกว่า OHLC (เปิดสูง-ต่ำ-ปิด) กราฟแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของราคาสำหรับตราสารทางการเงินเมื่อเวลาผ่านไป แต่ละเส้นแนวตั้งบนกราฟหมายถึงราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงหน่วยเวลาหนึ่งซึ่งสามารถมีระยะหนึ่งนาทีหรือนานหลายสัปดาห์ เส้นแนวตั้ง (เครื่องหมายที่เรียกว่าแฮตหรือติ๊ก) บ่งชี้ว่าราคาเปิดทางด้านซ้ายและราคาปิดอยู่ด้านขวาในช่วงเวลาเดียวกันของเวลา

– Base Currency ในการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน สกุลเงินจะถูกยกมาในแง่ของคู่สกุลเงิน สกุลเงินแรกในคู่เป็นสกุลเงินหลักซึ่งเป็นสกุลเงินที่เทียบกับที่อัตราแลกเปลี่ยนจะถูกยกมาโดยทั่วไปในประเทศที่ระบุ ยกตัวอย่างเช่น USD/JPY เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก EUR/USD เงินยูโรเป็นสกุลเงินหลัก

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

การลงทุนในตัวเลือกไบนารี
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: