ข้อมูลที่ครบถ้วน

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

ข้อมูลที่ครบถ้วน

การจัดการความขัดแย้งในองค์การในสังคมทุกระดับไม่สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้ ถือเป็นเรื่องปกติ หากปล่อยละเลยหรือเพิกเฉยอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต แต่หากมีการจัดการความขัดแย้งได้ ผลที่เกิดอาจจะสร้างความเจริญพัฒนาไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนและจะส่งผลดีต่อการบริหารงานคุณภาพในองค์การ

สมรรถนะย่อย (Element of Competency)

ความขัดแย้ง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อบุคคลมีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันและความแตกต่างเหล่านี้จะก่อให้เกิดเป็นความขัดแย้งต่อมาภายหลัง

ความขัดแย้ง (Conflict) เป็นคำที่มาจากภาษาละตินว่า Confligere ตามความหมายของพจนานุกรมเว็บสเตอร์ (Webster Dictionary) คำว่า Conflict หมายถึง การต่อสู้ การสงคราม การไม่ถูกกัน เมื่อความสนใจ ความคิด หรือการกระทำไม่เหมือนกัน

ความขัดแย้งตามความหมายของราชบัณฑิตยสถาน (2538:137) หมายถึง การไม่ลงรอยกันซึ่งหากจะแยกพิจารณาคำว่า “ขัด” ราชบัณฑิตยสถาน (2538 : 681) หมายถึง ไม่ตรงหรือลงรอยเดียวกัน ต้านไว้ ทานไว้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ความขัดแย้ง ประกอบด้วยอาการทั้งขัดและแย้ง ซึ่งหมายถึงการที่ทั้งสองฝ่ายจะไม่ทำตามกันแล้วยังพยายามที่จะต้านเอาไว้อีกด้วย

สรุป ความขัดแย้ง หมายถึง การที่แต่ละฝ่ายไปด้วยกันไม่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับความต้องการ เป็นความรู้สึกหรือปฏิกิริยาของบุคคลหรือกลุ่มคน ที่มีความคิดเห็น ค่านิยม และเป้าหมายไม่เป็นไปในทางเดียวกัน รวมทั้งการต่อสู้เพื่อทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด หรือการที่ฝ่ายหนึ่งรุกล้ำ หรือขัดขวางการกระทำอีกฝ่ายเพื่อให้เป้าหมายของตนบรรลุผล ความขัดแย้งอาจเกี่ยวกับความไม่สามารถตัดสินใจกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นเพราะอยากทำทั้งสองสิ่งในเวลาเดียวกัน

ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และไม่ใช่เป็นแต่เพียงการกระทบกระทั่งทางกายแต่ยังสร้างความกระทบกระทั่งทางจิตใจ ได้แก่ การก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด การขัดแย้งทางอารมณ์ และเกิดความกดดันทางด้านจิตใจ

13.3.2 ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถจัดการได้

ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถจัดการได้ โดยผู้นำที่รู้จักและเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง สามารถเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ต่อองค์การได้ เนื่องจากความขัดแย้งในปริมาณที่เหมาะสมสามารถก่อให้เกิดการจูงใจให้คนริเริ่มแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้นนักบริหารที่เข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้งย่อมได้เปรียบในการที่จะควบคุมความขัดแย้งให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมต่อการบริหารองค์การ

รูปที่ 13.1 ความขัดแย้ง

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นจากลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ

1. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทรัพยากรในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่เพียงอย่างเดียว ยังหมายรวมถึงสิ่งที่สามารถมองเห็นได้และมองเห็นไม่ได้ เช่น ทรัพยากร บุคคล เงิน วัสดุ ตำแหน่งหน้าที่ เกียรติยศ และสถานที่ดำรงอยู่

2. การแสวงหาทางควบคุมกิจการงานหรืออำนาจของบุคคลอื่น ความขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุ่มคนแสวงหาทางควบคุมกิจการงานหรืออำนาจ ซึ่งเป็นสมบัติของคนอื่นหรือกลุ่มอื่นความขัดแย้งนี้เป็นผลมาจากการก้าวก่ายในงานหรืออำนาจหน้าที่ของบุคคลอื่น

3. การไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับเป้าหมายหรือวิธีการในการทำงาน ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ เกี่ยวกับเป้าหมายหรือวิธีการในการทำงานต่างคนต่างมีเป้าหมาย วิธีการ และรูปแบบในการทำงานในการทำงานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเป้าหมายและวิธีการดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้

13.3.2 สาเหตุที่ทำให้มนุษย์ขัดแย้งกัน อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประการ คือ

1. ความคิดเห็นที่ตรงกันของบุคคลจะช่วยให้บุคคลคบค้าสมาคมกันได้อย่างราบรื่น แต่ถ้าความคิดเห็นไม่ลงรอยกันและฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับความคิดเห็นของอีกฝ่ายว่าถูกต้อง ความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้น

2. แนวทางปฏิบัติ ผู้ที่มีแนวความคิดเห็นอย่างเดียวกัน ย่อมจะร่วมงานกันได้ แต่แนวทางปฏิบัติย่อมจะแตกต่างกัน เพราะการทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย ทุกคนย่อมแสวงหาหนทางปฏิบัติที่ตนคิดว่าเหมาะสม ผู้ที่มีความคิดเห็นตรงกันในหลักการ อาจไม่เห็นด้วยกับวิธีปฏิบัติของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ความขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุนี้ได้อีกทางหนึ

3. ผลประโยชน์ คือ สิ่งที่ทุกคนต้องการหรือความพอใจของแต่ละบุคคล ความขัดแย้งกันเพราะผลประโยชน์มองเห็นได้ชัดเจนและเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมากที่สุด ผลประโยชน์เป็นมูลเหตุที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยเฉพาะผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและการเมือง

กระบวนการของความขัดแย้งจะเริ่มต้นจากสถานการณ์ของความขัดแย้ง ซึ่งประกอบไปด้วย บุคคล พฤติกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสภาพแวดล้อม กระบวนการของความขัดแย้งตามแนวคิดของฟิลเลย์ (Alan Filley, 1975) ปะกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ

1. สภาพการณ์ก่อนการเกิดความขัดแย้ง เป็นสภาพที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งซึ่งเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น ความคลุมเครือของอำนาจ อุปสรรคในการ

2. ความขัดแย้งที่รับรู้ได้ เป็นการรับรู้ของฝ่ายต่างๆ ว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น

3. ความขัดแย้งที่รู้สึกได้ เป็นความรู้สึกของฝ่ายต่างๆ ว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น

4. พฤติกรรมที่ปรากฏชัด เป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาให้เห็นเมื่อรับรู้หรือรู้สึกว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น

5. การแก้ปัญหาหรือการระงับปัญหา เป็นการทำให้ความขัดแย้งสิ้นสุดลงหรือลดลง

6. ผลจากการแก้ปัญหา เป็นผลที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังจากการแก้ปัญหาความขัดแย้งแล้ว

1. ความขัดแย้งของบุคคล อาจเป็นความขัดแย้งภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Conflict) เป็นสภาวะที่บุคคลรับรู้ถึงความขัดแย้งในจิตตนเองเมื่อเผชิญเป้าหมาย ค่านิยม ความเชื่อ ความต้องการหลายๆ อย่างที่แตกต่างในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นลักษณะที่ตนชอบทั้งคู่หรือต้องเลือกเพียงอย่างเดียว หรือสิ่งที่จะต้องเลือกมีทั้งข้อดีข้อเสียที่ตนเองชอบและข้อเสียที่ตนเองไม่ชอบ ทำให้ตัดสินใจลำบากกว่าจะเลือกหรือไม่เลือก นอกจากนี้อาจเป็นความขัดแย้งในบทบาทของความขัดแย้งภายในบุคคลซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความไม่แน่ใจว่าเขาถูกคาดหมายให้ปฏิบัติงานอะไรหรือถูกคาดหมายให้ปฏิบัติงานเกินความสามารถของตน ความขัดแย้งระหว่างบุคคล (Interperonal Conflict) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากบุคลิกภาพค่อนข้างก้าวร้าว ย่อมจะเกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นได้ง่าย โดยเฉพาะกับบุคคลที่มีความรู้สึกไวและความขัดแย้งของบุคคลย่อมมีผลต่อความขัดแย้งขององค์การโดยส่วนรวมด้วย เพราะบุคคลเป็นองค์ประกอบขององค์การ

รูปที่ 13.2 ความขัดแย้งระหว่างบุคคล

ผลของความขัดแย้งในด้านบวก คือ ป้องกันความเฉื่อยชาและกระตุ้นความสนใจหรือกล่าวได้ว่าความไม่แน่นอนของสถานะภาพอาจถือเป็นการทดสอบความสามารถของบุคคลหรือเพื่อประเมินบารมีและความแข็งแกร่งของบุคคลก็ว่าได้ หากจะมองในระดับกลุ่มบุคคล ความขัดแย้งอาจแสดงให้ทราบถึงเอกลักษณ์ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสมานฉันท์ การท้าทายและพลังกลุ่ม และแนวคิดเชิงสร้างสรรค์นั้น เป็นแนวคิดใหม่ซึ่งมองว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งจำเป็นขององค์การเป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในองค์การเพราะจะทำให้เกิดสิ่งต่อไปนี้

1. สมาชิกในองค์การได้รับการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ และพบแนวทางในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลของความขัดแย้งในด้านลบ คือ ทำให้เกิดความสับสน ไม่เป็นระเบียบและยุ่งเหยิงกับระบบงานและสิ้นเปลืองทั้งความพยายามและทรัพยากรในการจัดการแก้ไข หากปล่อยให้ยืดเยื้ออาจเป็นอันตรายต่อหน่วยงานและทำให้เกิดความเหนื่อยหน่ายสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นความขัดแย้งทำให้เกิดความเสื่อมโทรม ความขัดแย้งที่ได้รับการแก้ไขไม่ถูกต้องอาจทำให้สมาชิกในองค์การเกิดความรู้สึกเครียด เหนื่อยหน่าย หมดกำลังใจ ท้อแท้ ส่งผลให้การดำเนินงานขององค์การไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทำให้ผลผลิตขององค์การลดลง

ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลดีที่สุด ผลของวามขัดแย้งนั้นสามารถจะเป็นไปได้ทั้งประโยชน์และผลเสียต่อองค์การ การจัดการกับความขัดแย้งจึงควรเป็นไปในทางที่จะทำให้ได้ผลตามมาเป็นประโยชน์ต่อองค์การมากที่สุด โดยปราศจากการเป็นศัตรูกันของกลุ่มที่ขัดแย้งและพฤติกรรมการทำลาย การที่จะจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยทักษะในการบริหาร และต้องมีการวินิจฉัยความขัดแย้งได้ถูกต้อง ผู้ที่จัดการกับความขัดแย้ง ต้องมีศิลปะในการจูงใจคน ต้องมีความใจเย็น อดทนเพียงพอ และมีความสามารถในการตัดสินใจ

1. ให้ความสนใจกับประเภทต่างๆ ของความขัดแย้ง เช่น ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ภายในบุคคลความขัดแย้งภายในหน่วยงาน ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มงาน ความขัดแย้งขององค์การ จะได้ทราบความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเสมอ

2. การติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนต่อเนื่อง (Atriculate Communication) ผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องพยายามหาวิธีการจัดการที่จะช่วยให้มีการติดต่อสื่อสารกันขึ้นมาใหม่ เน้นการติดต่อสื่อสารที่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญและอยู่บนพื้นฐานแห่งความถูกต้องและเป็นจริง

3. การสร้างเป้าประสงค์หรือค่านิยมร่วม (Build a Super Ordinate Gold) ในบางครั้ง ต้องพยายามทำให้เกิดความรวมตัวกันหรือค่านิยมหรือเป้าประสงค์ของบุคคลให้เป็นส่วนหนึ่งและเป้าประสงค์หลักขององค์การ เพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์การในอนาคต

4. พิจารณาธรรมชาติของความเป็นอิสระซึ่งกันและกัน (Examine the nature of Independence) ผู้บริหารต้องพยายามเปลี่ยนลักษณะความเป็นอิสระที่ทำให้เกิดการแข่งขันกันเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกัน

5. ต้องพร้อมที่จะเสี่ยง (Take Risk) ขั้นตอนที่สำคัญประการหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ความขัดแย้งให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันก็คือ ต้องเสี่ยงต่อความสูญเสียหรือความผิดหวัง

6. แสดงความมีอำนาจ (Demonstrate Power) เพื่อการยุติการเอาเปรียบซึ่งกันและกันผู้บริหารต้องพยายามหาทางป้องกันสิ่งเหล่านั้น ด้วยการใช้กำลังอำนาจที่มีอยู่

7. ต้องจำกัดขอบเขตในสิ่งที่ทำสำเร็จแล้ว (Confine to Fail Accompli) เมื่อกลุ่มที่มีความขัดแย้งยอมรับสถานการณ์ที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้แล้ว ความรู้สึกแห่งความร่วมมือก็จะเริ่มต้นขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปก็จะเริ่มรู้สึกพึงพอใจซึ่งกันและกัน

8. การสร้างความเชื่อมั่นร่วมกัน (Build Mutual Trust) และคนต้องแลกเปลี่ยนความเชื่อและความคิดเห็น เปิดใจซึ่งกันและกัน พร้อมที่จะให้และรับแนวคิดต่างๆ อย่างจริงใจ

9. ความสมดุลถูกต้องในการจูงใจ (Legitimize Complex Motivation) เนื่องจากบุคคลแต่ละคนมีความต้องการและการจูงใจที่แตกต่างกัน ซึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์กับความขัดแย้งเมื่อการจูงใจของกลุ่มสองกลุ่มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

10. การสร้างความเห็นอกเห็นใจ (Build Empathy) ในสถานการณ์แห่งความขัดแย้งนั้นแต่ละกลุ่มจะตระหนักถึงเป้าประสงค์ และความรู้สึกสำหรับกลุ่มตนเอง น้อยครั้งที่กลุ่มอื่นจะเข้าใจด้วย

13.8.1 การหลบหลีกความขัดแย้ง (Avoiding Style)

ผู้เกี่ยวข้องจะใช้ความเพิกเฉยในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยจะไม่มีการให้ความสนใจทั้งประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่น หรือไม่ให้ความร่วมมือกับฝ่ายตรงข้าม และพยายามหลบหลีกหรือหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง ซึ่งแม้วิธีการนี้จะเป็นการลดภาวะตึงเคียดได้ระยะหนึ่งแต่จะไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้อย่างแท้จริง แต่หากความขัดแย้งเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ เป็นความขัดแย้งที่ไม่รุนแรงและไม่มีความชัดเจน การบริหารความขัดแย้งโดยการวางเฉยจะมีความเหมาะสมอย่างมาก หรือในกรณีที่สถานการณ์ที่รุนแรงและเป็นอันตรายหากเข้าไปเกี่ยวข้อง การหลีกเลี่ยงก็เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้

13.8.2 การให้ความช่วยเหลือ (Accommodating Style)

การจัดการความขัดแย้งวิธีนี้คือการให้ความช่วยเหลือฝ่ายตรงข้าม หรือการให้ความร่วมมือโดยไม่สนใจว่าฝ่ายของตนเองจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง การใช้กลยุทธ์การให้ความช่วยเหลือจะเหมาะกับสถานการณ์ที่ความขัดแย่งค่อนข้างรุนแรงหรือวิกฤติ

13.8.3 การแข่งขัน (Competing Style)

การใช้กลยุทธ์การแข่งขันเป็นกลยุทธ์ที่ฝ่ายที่ใช้กลยุทธ์จะแสวงหาช่องทางที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด หรือแสวงหาความได้เปรียบ นอกจากนี้ยังมีการให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาน้อยมากเนื่องจากฝ่ายที่ใช้กลยุทธ์นี้จะยึดเป้าหมาย และวิธีการของตนเองเป็นหลัก และการแข่งขันจะนำไปสู่การแพ้ชนะ การใช้วิธีนี้ผู้บริหารจะต้องมั่นใจว่าสุดท้ายจะทำให้เกิดการชนะ แพ้ และต้องมีข้อมูลที่มากพอและถูกต้อง และมีอำนาจมากพอ และการใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งจะทำให้ไม่มีการติดต่อสัมพันธ์กับฝ่ายตรงข้ามอีกในอนาคต

13.8.4 การให้ความร่วมมือ (Collaborating Style)

การใช้กลยุทธ์ในการให้ความร่วมมือจะทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์สูงสุดมากกว่าวิธีที่กล่าวมา เป็นวิธีการจัดการความขัดแย้งที่ทำให้ต่างฝ่ายต่างมีความพอใจในผลที่ได้รับจากการแก้ปัญหาและทั้งสองฝ่ายต่างให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ซึ่งค่อนข้างเป็นกลยุทธ์ที่เป็นอุดมคติ เนื่องจากต่างฝ่ายต่างเห็นว่าการแก้ปัญหาความขัดแย้งจะทำให้เกิดการชนะทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้แต่ละฝ่ายจะต้องรู้ข้อมูลของอีกฝ่ายเป็นอย่างดี และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งที่ไม่รุนแรง แต่การแก้ปัญหาโดยวิธีนี้จะมีการใช้ระยะเวลาพอสมควร

รูปที่ 13.3 การร่วมมือเพื่อจัดการความขัดแย้ง

ความขัดแย้ง หมายถึง การการที่แต่ละฝ่ายไปด้วยกันไม่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับความต้องการ เป็นความรู้สึกหรือปฏิกิริยาของบุคคลหรือกลุ่มคน ที่มีความคิดเห็น ค่านิยม และเป้าหมายไม่เป็นไปในทางเดียวกันรวมทั้งการต่อสู้เพื่อทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด หรือการที่ฝ่ายหนึ่งรุกล้ำ หรือขัดขวางการกระทำอีกฝ่ายเพื่อให้เป้าหมายของตนบรรลุผล ความขัดแย้งอาจเกี่ยวกับความไม่สามารถตัดสินใจกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นเพรอยากทำทั้งสองสิ่งในเวลาเดียวกัน

ธรรมชาติของความขัดแย้ง ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถจัดการได้ ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นจาก การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อบุคคลหรือกลุ่มคนแสวงหาทางที่จะควบคุมกิจการงาน หรืออำนาจบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ เกี่ยวกับเป้าหมายหรือวิธีการในการทำงาน

ประเภทของความขัดแย้ง มี 2 ประการ คือ ความขัดแย้งของบุคคล และความขัดแย้งขององค์การ

ผลของความขัดแย้ง สามารถจะเป็นไปได้ทั้งประโยชน์และผลเสียต่อองค์การ การจัดการกับความขัดแย้งจึงควรเป็นไปในทางที่จะทำให้ได้ผลตามมาให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การมากที่สุดโดยปราศจากการเป็นศัตรูกันของกลุ่มที่ขัดแย้งและพฤติกรรมการทำลาย

หลักการสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้ง คือ การหลบหลีกความขัดแย้ง (Avoiding Style) การให้ความช่วยเหลือ (Accommodating Style) การแข่งขัน (Competing Style) และการให้ความร่วมมือ (Collaborating Style)

10 อันดับเว็บไซต์ดูหนังออนไลน์ยอดฮิตที่ไม่ควรพลาด

เดี๋ยวนี้บอกได้เลยว่าความบันเทิงเสิร์ฟถึงในบ้าน โดยเฉพาะการดูหนัง เราไม่ต้องออกไปเสียเวลาดูข้างนอกอีกต่อไป เพราะมีเว็บไซต์ดูหนังออนไลน์เเบบฟรีเเละเสียเงินมากมายให้เลือกใช้บริการ สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บไซต์ดีๆเหล่านี้อยู่เราได้รวบรวมไว้ให้คุณแล้ว โดยมีเกณฑ์คัดเลือกเพื่อคุณ ดังนี้

เว็บไซต์ดูหนังออนไลน์แบบฟรีและเสียเงินควรมีหนังให้เลือกจำนวนมาก เพื่อผู้ใช้บริการจะได้มีตัวเลือกมากขึ้น ทั้งหนัง ไทย จีน ฝรั่ง การ์ตูน และไม่ต้องดูหนังซ้ำๆหากดูบ่อยทุกวัน

เว็บไซต์ดูหนังออนไลน์ หากเป็นแบบเสียเงินควรมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพไม่แพงจนเกินไป เพราะเรื่องราคาก็เป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้มีผู้มาใช้บริการเว็บไซต์นั้นๆ

เว็บไซต์ดูหนังออนไลน์ ควรจะมีบริการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายที่เข้าใจง่าย หนังเปิดเข้ามได้ง่ายไม่ซับซ้อน หรือมีโฆษณาไม่มาก เป็นต้น

10 อันดับเว็บไซต์ดูหนังออนไลน์เเบบฟรีเเละเสียเงินที่ดีที่สุดในประเทศไทย

HOOQ เป็นประตูสู่โลกแห่งความบันเทิงไม่ จำกัด ด้วยแอปเดียวคุณสามารถสตรีมดาวน์โหลดและเพลิดเพลินกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายพันเรื่อง ทั้งหมดจากโทรศัพท์แล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตของคุณ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะต้องการชมบอลลีวูดบล็อกบัสเตอร์ล่าสุดพักผ่อนกับรอมคอมคอมล่าสุดของฮอลลีวูดหวาดกลัวกับภาพยนตร์สยองขวัญใหม่ไทยหรือดูทีวีซีรีส์ที่คุณชื่นชอบ HOOQ ได้ครอบคลุม

HOOQ ช่วยให้คุณเข้าถึงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์มากกว่า 10,000 เรื่องอย่างไม่ จำกัด และเติบโตขึ้นทุกวัน! ค้นพบการผจญภัยไม่รู้จบละครนิรันดร์และเสียงหัวเราะที่ไม่หยุดยั้งเพียงปลายนิ้วสัมผัส ขยายโลกแห่งความบันเทิงของคุณ เพียงกดปุ่มเล่น

เพื่อที่คุณจะมีคุณสมบัติในการสมัครและใช้บริการ จึงต้องปฏิบัติตามความในข้อกำหนดทั่วไป และจะต้องมีอายุที่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะที่จะสามารถทำนิติกรรมได้ในเขตอำนาจที่พำนักอยู่ (และในทุกกรณี ต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์) และมีความสามารถตามกฎหมาย พร้อมทั้งสามารถเข้าเป็นคู่สัญญาในข้อกำหนดทั่วไปได้

และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อห้ามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเรื่องการใช้บริการหรือคอนเท็นต์ที่อยู่ในบริการ

– จะต้องทำให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่นำมาให้กับ HDPL เป็นข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลดังกล่าว ท่านจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อ HDPL ทันทีตามแบบฟอร์มที่ HDPL กำหนดเป็นครั้งคราว

– คุณจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตัวเอง (รวมถึงพาสเวิร์ดและ/หรือหมายเลข PIN) ในขณะที่ใช้บริการ และได้ชำระเงินค่าสมาชิกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องแล้ว

ค่าบริการ อยู่ที่ 199 บาท/เดือน นอกจากนั้นแล้ว HOOQ ยังมีบริการให้เช่าหนังอีกด้วยโดยอัตราค่าบริการคือ 75 บาท/เรื่อง

DOONEE

ดูนี่ (DOONEE) คือบริการรับชมความบันเทิงออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ที่มีรายการจากทั่วทุกมุมโลกให้เลือกรับชม อาทิ ภาพยนตร์, ทีวีซีรีส์, สารคดี, รายการวาไรตี้ และการ์ตูน คุณภาพคมชัดระดับ HD สามารถเลือกรับชมได้ทั้งพากย์ไทย หรือบรรยายไทย ดูได้ไม่อั้น ทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลายที่เชื่อมต่ออินเตอร์เนตได้ เช่น คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, (iOS/Android) รวมไปถึง สมาร์ททีวี (Smart TV)

ดูนี่ (DOONEE) บริการรับชมความบันเทิงออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับคุณ สมัครสมาชิก และซื้อแพ็คเกจกับ “ดูนี่” ได้แล้ววันนี้เพียงวันละ 9 บาทเท่านั้นแถมสมัครผ่านมือถือได้อีกด้วย สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

iflix

iflix ก่อตั้งโดย Catcha Group ซึ่งเป็นผู้นำการลงทุนระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นไปที่ตลาดเกิดใหม่และ Evolution Media ธนาคารเพื่อการพาณิชย์ที่มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมสื่อกีฬาและความบันเทิง ในเดือนเมษายน 2558 บริษัท ได้ประกาศจัดตั้งคณะที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้นำทางธุรกิจและผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของฮอลลีวู้ด ารมุ่งเน้นไปที่ตลาดเกิดใหม่หมายความว่าเราสามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง แนะนำบริการที่สนุกสนานที่ดึงดูดผู้คนจะเปิดพวกเขาถึงสิ่งมหัศจรรย์ที่น่าตื่นตาตื่นใจของความบันเทิงออนไลน์ เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายและเราสนุกกับความท้าทาย การสร้างผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตทีวีระดับโลกที่สามารถทำงานได้ภายใต้ข้อ จำกัด ของโครงสร้างพื้นฐานและข้อ จำกัด ของอุปกรณ์ ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกที่เกี่ยวข้องและเข้าถึงได้ และบริการส่วนบุคคลที่เชื่อมต่อกับแต่ละบุคคลในตลาดต่าง ๆ เป็นอุปสรรคที่สนุกมากที่จะเอาชนะ เพราะโอกาสและศักยภาพในการเติบโตในตลาดเกิดใหม่เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อ

ปัจจุบันธุรกิจโทรทัศน์เชิงเส้นในตลาดเกิดใหม่มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์ ด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในการรับชมทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่คนรุ่นใหม่ดังนั้นใครก็ตามที่ประสบความสำเร็จในการจับตลาดในอีก 10-20 ปีข้างหน้าจะมีธุรกิจมูลค่านับพันล้านดอลลาร์

iflix ยังคงเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อคุณ สนใจเข้าถึงความบรรเทิงรายเดือนกับที่นี่ตกเพียงแค่เดือนละ 100 บาทเท่านั้น

Netflix

Netflix ให้บริการสมาชิกในประเทศต่างๆ มากมาย บริษัทของ Netflix ที่ให้คุณเข้าใช้บริการ Netflix และได้รับสิทธิ์ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลของคุณจะแตกต่างกันไปตามประเทศที่คุณเป็นสมาชิก โดยจะมีการแจ้งเกี่ยวกับผู้ให้บริการและผู้ควบคุมข้อมูลในอีเมลยืนยันการเป็นสมาชิกหรืออีเมลยืนยันการชำระเงินของคุณ

Netflix คือแหล่งรวมสุดยอดผลงานความบันเทิงที่หาดูที่ไหนไม่ได้ ภาพยนตร์ รายการทีวี ผลงานพิเศษและความบันเทิงอีกมากมายที่คัดสรรมาโดยเฉพาะสำหรับคุณ

เครื่องเล่นสื่อและสตรีมมิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดนำเสนอวิธีที่รวดเร็วง่ายและราคาไม่แพงในการรับชม Netflix บนทีวีของคุณ ราคาเพียง 420 บาท/เดือน ดูได้ 4 เครื่องพร้อมกัน สามารถดูได้ทุกความละเอียด

ตอนนี้การติดต่อ Netflix ทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม เมื่อคุณติดต่อจากแอป Netflix ในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต Android หรือ iOS! การโทรผ่านแอปไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายมือถือเท่านั้น สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ข้อมูลที่ครบถ้วน

OOPS! ดูเหมือนว่าบทความจะหายไปด้วยเหตุผลบางอย่าง ลองพิมพ์คำค้นหาสั้น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังหาลงในช่องค้นหาแล้วกด Enter

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

การลงทุนในตัวเลือกไบนารี
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: