จอแสดงผลบลูเจย์เทียน – ตัวบ่งชี้สำหรับ MetaTrader 4

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

Авто-чисел Фибоначчи – Индикатор для MetaTrader 4

Этот индикатор создаст объект отката Фибоначчи на графике, и автоматически обновлять свои значения.

Вы можете указать, если вы предпочитаете использовать классические High / Low значения, или менее классические Open / Close те (price_type: 0 = High / Low, 1 = Открыть / Закрыть).

Вы можете также определить, сколько баров, чтобы оглянуться назад максимум (Band_period).

MT4 Индикаторы Forex – Инструкции по загрузке

Авто-чисел Фибоначчи – Индикатор для MetaTrader 4 является Metatrader 4 (MT4) Индикатор и суть форекс-индикатора заключается в преобразовании накопленных данных истории.

Авто-чисел Фибоначчи – Индикатор для MetaTrader 4 предусматривает возможность обнаруживать различные особенности и закономерности в динамике цен, которые не видны невооруженным глазом.

На основании этой информации, трейдеры могут предполагать дальнейшее движение цены и скорректировать свою стратегию соответственно.

Рекомендуемый Форекс Metatrader 4 Торговая платформа:

 • Свободно $30 Для того, чтобы начать торговать Мгновенно
 • Бонус на депозит до $5,000
 • Безлимитная Программа лояльности
 • Награды наградами Forex брокер

Как установить Auto-Фибоначчи – Индикатор для MetaTrader 4.mq4?

 • Скачать Auto-Фибоначчи – Индикатор для MetaTrader 4.mq4
 • Копировать Авто Фибоначчи – Индикатор для MetaTrader 4.mq4 вашего Metatrader каталога / эксперты / показатели /
 • Запуск или перезагрузить Metatrader 4 клиент
 • Выберите Диаграмма и Временной интервал, где вы хотите проверить свои индикаторы МТ4
 • Поиск “Пользовательские индикаторы” в вашем навигаторе основном осталось в Metatrader 4 клиент
 • Щелкните правой кнопкой мыши на Авто-Фибоначчи – Индикатор для MetaTrader 4.mq4
 • Присоединить к графику
 • Изменить настройки или нажмите кнопку ОК
 • Индикатор Авто-Фибоначчи – Индикатор для MetaTrader 4.mq4 доступна на вашем графике

Как удалить Авто-Фибоначчи – Индикатор для MetaTrader 4.mq4 от вашей диаграммы Metatrader?

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

 • Выберите таблицу, где индикатор работает в вашем Metatrader 4 клиент
 • Щелкните правой кнопкой мыши на график
 • “список индикаторов”
 • Выберите индикатор и удалить

Нажмите здесь ниже, чтобы скачать:

จอแสดงผลบลูเจย์เทียน – ตัวบ่งชี้สำหรับ MetaTrader 4

ดำเนินการ 1 ข้อ

ดำเนินการ 2 ข้อ

ดำเนินการ 3 ข้อ

ดำเนินการ 4 ข้อ

ดำเนินการ 5 ข้อ

ผลการดำเนินงาน

บัณฑิตวิทยาลัย มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ( 5.2( 1 )) การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน / ความสามัคคี (5.2(2)) การร่วมแสดงความยินดีแต่บุคลากรเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น การแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล (5.2(3)) การอวยพรวันเกิด (5.2(4) เป็นต้น

อาคารสถานที่ของบัณฑิตวิทยาลัยมีความสะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน และเอื้อต่อการให้บริการ โดยมี ห้องทำงานผู้บริหาร และบุคลากร ( 5.2(5) ) ห้องประชุม (5.2(6)) ห้องรับประทานอาหาร (5.2(7)) ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ (5.2(8)) พื้นที่สำหรับบริการนิสิต และผู้มาติดต่อ ( 5.2(9) ) นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์สำนักงานอำนวยความสะดวกครบครัน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องสแกน เครื่องถ่ายเอกสาร (5.2(10)) ด้านความปลอดภัยมีพนักงานรักษาความปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิด เครื่องสำรองไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟดับ มีถังดับเพลิง มีทางหนีไฟ (5.2(11)) นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยยังได้ จัดสภาพแวดล้อม ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบด้วย เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว ( 5.2(1 2 ) )

บัณฑิตวิทยาลัยยังได้จัด กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้มีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ (5.2(13)) กิจกรรมถวายเทียนพรรษา (5.2.(14))

รวมทั้งมีการประเมินการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสุนทรียภาพและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยทุกปี ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ( ปีงบประมาณ 2561) มีผลประเมินอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.39 ) ( 5.2(15) )

รายการเอกสารหลักฐาน
รายการ/รายละเอียด (เพิ่มเอกสาร)
ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง ผล
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
เกณฑ์การกำหนดเป้าหมาย
1.00-1.50=ปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50=ปรับปรุง
2.51-3.50=ผ่าน
3.51-4.50=ดี
4.51-5.00=ดีเยี่ยม

มีการดำเนินงานครบทุกข้อ 5.00 คะแนน บรรลุในระดับดีเยี่ยม
การวิเคราะห์ตัวเอง
TOWS Analysis :
ภายนอกองค์กร

– S (Stengths) จุดแข็ง : บัณฑิตวิทยาลัยมีวัฒนธรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

ตารางแสดงพัฒนาการเชิงคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2557-2559
ตารางแสดงพัฒนาการเชิงคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2558-2560

ผลประเมิน = 5.00 คะแนน

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560
มีการจัดโครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม

ผลประเมิน = 5.00 คะแนน

1.จัดกิจกรรมอบรมเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน
2.จัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
3.รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศ”เจตจำนงการบริหารงานจังหวัดพิษณุโลกฯ”

ผลประเมิน = 5.00 คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการ ผล
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
เกณฑ์การกำหนดเป้าหมาย
1.00-1.50=ปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50=ปรับปรุง
2.51-3.50=ผ่าน
3.51-4.50=ดี
4.51-5.00=ดีเยี่ยม

เห็นชอบตามผลการประเมินตนเอง 5.00 คะแนน บรรลุในระดับดีเยี่ยม

แจ้งสถานะผลดำเนินงาน : ธิติมา + อัจฉรา

เดือน มี.ค. – เม.ย. 61 เดือน ก.ค. 61

บัณฑิตวิทยาลัย มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ( 5.2( 1 )) การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน / ความสามัคคี (5.2(2)) การร่วมแสดงความยินดีแต่บุคลากรเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น การแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล (5.2(3)) การอวยพรวันเกิด (5.2(4) เป็นต้น

อาคารสถานที่ของบัณฑิตวิทยาลัยมีความสะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน และเอื้อต่อการให้บริการ โดยมี ห้องทำงานผู้บริหาร และบุคลากร ( 5.2(5) ) ห้องประชุม ( 5.2( 6 ) ) ห้องรับประทานอาหาร (5.2(7)) ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ (5.2(8)) พื้นที่สำหรับบริการนิสิต และผู้มาติดต่อ ( 5.2(9) ) นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์สำนักงานอำนวยความสะดวกครบครัน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องสแกน เครื่องถ่ายเอกสาร (5.2(10)) ด้านความปลอดภัยมีพนักงานรักษาความปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิด เครื่องสำรองไฟฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟดับ มีถังดับเพลิง มีทางหนีไฟ (5.2(11)) นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยยังได้ จัดสภาพแวดล้อม ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบด้วย เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว ( 5.2(1 2 ) )

บัณฑิตวิทยาลัยยังได้จัด กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้มีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ (5.2(13)) กิจกรรมถวายเทียนพรรษา (5.2.(14))

รวมทั้งมีการประเมินการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสุนทรียภาพและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยทุกปี ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ( ปีงบประมาณ 2561) มีผลประเมินอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.39 ) ( 5.2(15) )

ดีเจต้นหอม ชี้น้องเขาก็มีสิทธิ์พูด หลัง บลู จิรารัตน์ ลั่น ไม่ใช่ต้นเหตุทำเลิก ซัน ประชากร

เหมือนจะจบแต่ก็ยังไม่จบบริบูรณ์ สำหรับกรณีเลิกราของดีเจสาวอารมณ์ดี “ต้นหอม – ศกุนตลา เทียนไพโรจน์” กับอดีตคนรักนักแสดงหนุ่ม “ซัน – ประชากร ปิยะสกุลแก้ว” โดยเมื่อไม่นานมานี้เน็ตไอดอลสาวสุดเซ็กซี่“บลู จิรารัตน์ – ชานันโท” สาวเซ็กซี่ที่ถูกมองว่าเป็นมือที่สามเพิ่งจะออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวเป็นครั้งแรกพร้อมยืนยันว่า เธอนั้นไม่ใช่มือที่สามทำทั้งคู่เลิกรากันแน่นอน

ล่าสุด (24 ก.ค.) ดีเจต้นหอม ก็ได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งผ่านสื่อดัง NineEntertain หลังจากที่สาวบลู ได้ออกมาชี้แจงในมุมของตนเองแล้ว โดยดีเจดังมองว่า “น้องเขาก็มีสิทธิ์พูด เป็นเรื่องของเขา ในวันนี้ตนเดินออกมาแล้ว ต่อให้จะมีอะไรหรือไม่มีอะไรมันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้ว โนคอมเมนท์ เป็นเรื่องส่วนตัวของน้องเขาที่เขาจะตอบหรือรักษาสิทธิ์ตัวเองยังไง ตนอยากจบเรื่องนี้แล้ว จริง ๆ มันเป็นเรื่องของคนที่เลิกกันเอง ไม่อยากให้เอาไปพูดต่อแล้ว เพราะทุกคนก็มีชีวิตของตัวเอง”

“ตนอยากบอกให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่า ตนกำลังจะเดินไปข้างหน้า ทุกวันนี้ตนก็แฮปปี้กับชีวิตโสดและทำหน้าที่แม่ได้เต็มตัวมากขึ้น มีอิสระ สนุกกับชีวิตมากขึ้น อย่างอะไรที่สัญญากับตัวเองมานานแล้วก็จะได้เริ่มทำสักที แต่ตนก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายที่ยังอยู่ในข่าวนี้”

“ซึ่งตอนนี้ตนขอปิดเรื่องความรักไปก่อน เพราะมันเป็นเรื่องยากจริง ๆ ที่ใครจะเข้ามาหา ตนมีลูกติดอายุขนาดนี้แล้ว อยากได้คนที่เคมีตรงกัน ดูเงื่อนไขมันเยอะ ตนจึงไม่ได้ให้มันเป็นเป้าหมายในชีวิตว่าต้องมี ขอให้ชีวิตมีความสุขดีกว่า ตนก็พยายามหามุมดี ๆ ในทุก ๆ เรื่อง มีก็ดีได้มีที่ปรึกษา ไม่มีก็ดีได้ทำอะไรโดยไม่ต้องยึดติดแฟน ตอนนี้ถามว่าชินกับความโสดเลยไหม ตนมีความสุขกับบทบาทความเป็นแม่มากกว่า อยากจะเต็มที่กับตรงนี้ไปก่อน”

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

การลงทุนในตัวเลือกไบนารี
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: